İstanbul ormanlarındaki ağaç türleri nelerdir?

İstanbul Ormanlarında Yetişen Ağaç İsimleri

istanbulda yetişen ağaç çeşitleri nelerdir

İstanbul’da ormanlarda doğal yetişen ağaç türleri. İstanbul’da doğal orman ağaçlarının yok edilmemesine çok fazla dikkat edilmelidir. Bunun yanında hem İstanbul’daki ağaçlar kontrol altına alınmalı hem’de atıl alanlara ağaç dikimi yapılarak zenginleştirilmelidir. İstanbul’da özelikle baraj kenarları ve Belgrat oramında yetişen doğal ağaçlar bulunmaktadır. İstanbul’da yetişen doğan ağaç türleri hakkında bilgi, İstanbul orman ağaçları listesi, İstanbul’da yetişen doğal ağaç türü ve isimleri

İstanbul’da yetişen ağaçlar

 • Adi Fındık Ağacı
 • Adi Gürgen Ağacı
 • Akçaağaç
 • Aksöğüt Ağacı
 • Anadolu Kestanesi Ağacı
 • Boz Söğüt Ağacı
 • Doğu Kayını Ağacı
 • Göknar Ağacı
 • Gümüşi Ihlamur Ağacı
 • Gürgen Yapraklı Karaağaç
 • Kayın Ağacı
 • Karaçam Ağacı
 • Kestane Ağacı
 • Kuşüvezi Ağacı
 • Macar Meşesi Ağacı
 • Mazı Meşesi Ağacı
 • Ova Akçaağacı
 • Saçlı Meşe Ağacı
 • Sarı Çam Ağacı
 • Saplı Meşe Ağacı
 • Sapsız Meşe Ağacı
 • Sivri Meyveli Dişbudak Ağacı
 • Titrekkavak Ağacı
 • Yapışkan Kızılağaç vb

İstanbul’da Yetişen Otsu Bitkiler

 1. Frangula alnus
 2. Osyris alba
 3. Rubus fruticosus, R.hirsitus, R.tomentosus
 4. Rosa canina, R.gallica
 5. Sorbus torminalis
 6. Pyrus alaegrifolia
 7. Malus sylvestris
 8. Pyracantha coccinea
 9. Crataegus monogyna
 10. Mespilus germanica
 11. Prunus divaricata, P. laurocerasus, P.avium, P.spinosa
 12. Genista tinctoria, G.carinalis,
 13. Spartium junceum
 14. Daphne pontica
 15. Cornus mas
 16. Cornus sanguinea
 17. Arbutus unedo
 18. Erica arborea, E.verticillata
 19. Calluna vulgaris
 20. Phyllyrea latifolia
 21. Ligustrum vulgare
 22. Sambucus ebulus
 23. Fagus orientalis
 24. Castanea sativa
 25. Alnus glutinosa
 26. Carpinus betulus
 27. Corylus avellana
 28. Populus tremula
 29. Salix alba, Salix cinerea
 30. Ulmus minor,
 31. Laurus nobilis
 32. Cistus salvifolius, C.cretigus
 33. Tilia tomentosa
 34. Acer campestre, A.trautvetteri
 35. İlex aquifolium
 36. Evonymus europeus

İstanbul Bitki Florası

Verilen ağaç türleri Belgrad ormanında doğal yayılış gösteren türleri kapsamaktadır. Belgrad Ormanının hakim ağaç türü meşelerdir (Quercus robur, Q. Frainetto, Q. Petraea, Q. Cerris). Doğu Kayını (Fagus orientalis), Adi gürgen (Carpinus betulus), Anadolu Kestanesi (Castanea sativa), Titrek Kavak (Populus tremula), Adi fındık (Corylus avellana), Akçaağaç türleri (Acer campestre, A. Trautvetteri), Ova karaağacı (Ulmus minor), Gümüşi Ihlamur (Tilia argentea = T. Tomentosa), Kızılağaç (Alnus glutinosa), Söğüt türleri (Salix caprea, S. cinerea) gibi nem isteği yüksek olan türler plan ünitesinde ön plana çıkmaktadırlar. Doğal meşcereler yukarıda belirtilen meşe, gürgen, kayın, kestane, kızılağaç, ıhlamur saf ya da karışık meşcereleri ile kendi aralarında karışım oluşturduğu meşcerelerden oluşturmaktadırlar. Diğer türler meşcere tiplerine karışım oranının altında serpili olarak katılmaktadırlar. Plan ünitesinde, yukarıda verilen doğal ağaç, ağaççık ve çalı türleri dışında alana yapay yolla ülkemizin doğal türleri ve egzotik türlerde getirilmiştir.